ติดต่อผู้ประสานงาน

ที่ รายการ ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 เลี้ยงต้อนรับนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ 089-756-4833
2 พิธีเปิดการแข่งขัน นายกฐิน พุทธพิมเสน 065-536-9455
3 พิธีไหว้ครูพลศึกษา
4 พิธีปิดการแข่งขัน นายกฐิน พุทธพิมเสน 065-536-9455
5 Press Center นายอรรถพร คำพวง 090-274-6002

ที่ ชนิดกีฬา ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
1 กรีฑา ผ.ศ.วัฒนา สุริจันทร์ 081-951-0400
นายสรายุทธ สมบูรณ์ 081-649-9005
2 กระบี่กระบอง นายกฐิน พุทธพิมเสน 065-536-9455
3 ดาบไทย นายรณชับ อภิวงศ์งาม 083-766-6506
4 กาบัดดี้ นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล 088-242-5444
กาบัดดี้ชายหาด
5 กอล์ฟ ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์ 081-980-4603
6 คูราช นายเปรม วาทบัณฑิตกุล 093-139-9988
นายกุสุมา บัวใหญ่ 095-448-7571
7 คาราเต้โด ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 089-558-7098
8 เซปักตะกร้อ นางฐิติมา ผ่องผึ้ง 086-195-7464
9 ตะกร้อลอดห่วง นายเรวัตร นาวาจักร์ 081-992-1997
10 ตะกร้อชายหาด นางฐิติมา ผ่องผึ้ง 086-195-7464
11 เทเบิลเทนนิส นางวรุจน์ ธัญญเจริญ 095-678-3043
12 เนตบอล น.ส.นรัญญา ด้วงพลับ 061-794-5777
13 เทควันโด ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 089-558-7098
น.ส.จิรัชญา มูลหงษ์ 091-384-0116
14 แบดมินตัน น.ส.สุวลักษณ์ โลหกุล 095-146-3248
15 บาสเกตบอล นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ 089-756-4833
16 ปีนหน้าผา นายชานนท์ ศิริประยงค์ 085-134-3797
17 ปันจักสีลัต ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ 089-558-7098
18 เปตอง นายพีรพล นวพันธ์จิรา 091-859-3925
19 ฟุตบอล ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล 081-881-2662
นายธัชนนท์ จินดาปุก 063-787-6767
20 ฟุตซอล นายธนัช นำบุญจิตต์ 085-034-8966
21 ฟันดาบ น.ส.กุสุมา บัวใหญ่ 095-448-7571
22 มวยไทยสมัครเล่น นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 081-783-1911
23 มวยไทยสมัครเล่น นายสมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ 081-783-1911
24 มวยปล้ำ นายเปรม วาทบัณฑิตกุล 093-139-9988
มวยปล้ำชายหาด นายภัทรกร เบ็ญมาส 061-268-8760
25 ยิงธนู ดร.ยงยุทธ ตันสาลี 087-708-1722
26 ยิมนาสติก นายชุมพล วงค์คำจันทร์ 084-939-9659
27 ยกน้ำหนัก น.ส.กมลา ชัยพร 084-150-4887
28 ยิงปืน นายฤทธิเดช อาภรณ์ 094-840-5559
29 ยูยิตสู นายเปรม วาทบัณฑิตกุล 093-139-9988
30 ยูโด น.ส.กุสุมา บัวใหญ่ 095-448-7571
31 เรือพาย นายศุภกร ลาภกองศิลป์ 088-267-1020
32 รักบี้ฟุตบอล นายทักษ์ดนัย กาญจนากร 081-022-2974
33 เทนนิส นายสุรชัย พันธ์กำเนิด 086-920-9677
34 ลีลาส น.ส.กุลชาดา ศรีใส 095-678-3023
35 วอลเลย์บอล นายวิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์ 081-387-6220
36 วอลเลย์บอลชายหาด นายธนกร ปัญญาวงศ์ 098-747-7363
37 ว่ายน้ำ นายสุริยันต์ กันทิพย์วรากุล 084-176-3570
38 วู้ดบอล นายเดิมพัน บริบูรณ์ 098-749-4835
39 วูซู นายพงษ์ศักดิ์ หยางรุ่งรวิน 088-322-9720
40 แฮนด์บอล ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 062-354-5499
41 แฮนด์บอล ชายหาด ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ อนันตกลิ่น 062-354-5499
42 ฮ๊อกกี้ จ.ส.อ.วิทยา คงรส 083-419-4553