ระเบียบกีฬา

ระเบียบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย

แบบสมัครเจ้าหน้าที่ (F2)

แบบสมัครรายบุคคลเจ้าหน้าที่ทีม (F4a)

แบบสมัครรายบุคคลนักกีฬา (F4)